Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2024-06-19 10:06:09

Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne

Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych

oraz wspierających osoby niesamodzielne

Gmina Skoroszyce przystąpiła do realizacji projektu pnNie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych

oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach.

Cel główny projektu:


Głównym celem 
realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych na terenie województwa opolskiego.

Grupa docelowa:
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
zamieszkujące na terenie województwa opolskiego.

Główne zadania w projekcie:


W ramach projektu będą realizowane 
zadania: aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych, rozwój usług asystenckich, rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, utworzenie i prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych, zajęcia/zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne, rozwój teleopieki, aktywizacja społeczna osób nowoociemniałych i osób z ich otoczenia, odkrywanie i rozwijanie talentów osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna osób laryngetomowanych.

Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z powiatami: Krapkowickim, Prudnickim, Oleskim; gminami: Skoroszyce, Pawłowiczki i Strzelce Opolskie oraz Fundacją Szansa dla Niewidomych, Fundacją Kwitnące Talenty i Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu.

W ramach Projektu Gmina Skoroszyce realizuje zadanie: Rozwój usług asystenckich w Gminie Skoroszyce.

Wartość projektu: 2 110 076,25 zł

Dofinansowanie zadań Partnera projektu – Gminy Skoroszyce z UE: 187 746,10 

Dofinansowanie zadań Partnera projektu – Gminy Skoroszyce z BP: 20 983,38 

Wkład własny Partnera projektu – Gminy Skoroszyce: 12 148,28 zł