Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2024-02-29 05:33:46

RPO

RPO w latach 2015-2018 pozyskano - 4 107 929 zł

 

Dotacja na projekt edukacyjny w szkole w Sidzinie w wys. 1 449 818 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacja na projekt edukacyjny w szkole w Chróścinie i w szkole w Skoroszycach w wys. 2 058 111 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacja celowa na termomodernizację obiektów szkolnych w Chróścinie,1. etap w wysokości 600 000 zł. całość zadania to ponad 1500 000 zł

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.02.01-16-0015/17-00 z dnia 06.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III - Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2017 – 28.09.2018

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 20.375.214,49 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 18.347.765,64 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 10.608.603,90 zł

  1. OPIS PROJEKTU:

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim o charakterze zintegrowanym i realizowanym przez
15 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat Nyski jako Lider Projektu oraz 14 Partnerów: Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Biała, Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Grodków, Gmina Korfantów, Gmina Nysa, Gmina Otmuchów, Gmina Paczków, Gmina Pakosławice, Gmina Prudnik, Gmina Skoroszyce.

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego w Subregionie Południowym, przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Projekt realizuje cel szczegółowy 2 - „Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, wydzielonego w ramach Osi Priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym).

Projekt swym zakresem obejmie głęboką termomodernizację 21 budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Południowego, w tym: szkoły, żłobki, przedszkola, urzędy miast i gmin, szpitale, remizy, świetlice wiejskie, budynki OSP i OPS.

Produktami projektu będą:

Rezultaty realizacji projektu:

ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SKOROSZYCE

Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chróścinie -

Zadanie realizowane będzie w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W zakres prac budowlanych wejdzie:                       

 

  1. Docieplenie przegrody – stropodachu poprzez pokrycie warstwą styropapy o grubości 0,20m, współczynniku przewodzenia ciepła 0,031W/Mk, powierzchnia przegrody do docieplenia 523,52 m2.
  2. Docieplenie przegrody - strop w budynku 2 i łączniku nad piwnicą płyta styropianowa o grubości 0,12m, współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK, powierzchnia przegrody do docieplenia 117,11 m2.
  3. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 0,14m, współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/Mk, powierzchnia przegrody 689,79 m2.
  4. Wykonanie izolacji pionowej w gruncie do głębokości ok 1m płytami styropianowymi o grubości 0,15m, współczynniku przewodzenia ciepła 0,033W/mK, powierzchnia przegrody do docieplenia 238,31 m2.
  5. Wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych o powierzchni 7,92 m2 na drzwi o współczynniku U=1,300W/ m2 K
  6. Wymiana wszystkich okien o powierzchni 394,13 m2 na okna o współczynniku U=0,900W/ m2
  7. Zmniejszenie powierzchni okien na korytarzach w budynku nr 2, powierzchnia przegrody 29,07 m2.
  8. Montaż 1 zestawu solarnego dla celów c. w. u. składającego się z 6 kolektorów słonecznych (każdy o powierzchni absorbera wynoszącej 2,3 m2).

Czas realizacji: IV kwartał 2017 r. - III kwartał 2018 r.

Planowany koszt realizacji powyższego zakresu to 1.413.802,60 zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 600.000,00 zł.