Banner strona główna


INFORMACJA I APEL DO MIESZKAŃCÓW


 

Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach zwraca się do wszystkich mieszkańców korzystających z gminnej sieci kanalizacyjnej o prawidłowe korzystanie z tego rodzaju infrastruktury.

Funkcjonująca oczyszczalnia ścieków, przepompownie, tłocznie oraz sieć kanalizacyjna służą do odprowadzania i oczyszczania wyłącznie nieczystości płynnych o charakterze bytowym tj. pochodzących z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstających w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.

Wprowadzenie do kanalizacji nieczystości stałych tj. pampersów, szmat, mopów itp., powoduje częste awarie pomp, zatykanie się sieci i nieprawidłową pracę urządzeń kanalizacyjnych. Ciągłe interwencje służb kanalizacyjnych, konieczność pracy specjalistycznego sprzętu i usługi serwisowe skutkują większymi kosztami eksploatacji sieci i urządzeń jak również samego procesu oczyszczania ścieków.

W konsekwencji wpływa to na cenę jednostkową 1m3 odprowadzanych ścieków.

Powyższe działania tj. nieprawidłowe korzystanie z sieci a tym samym zwiększone koszty, mogą doprowadzić do ustalania wyższej ceny jednostkowej ścieków.

Informujemy ponadto, że korzystanie z sieci kanalizacyjnej niezgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków może skutkować karą ograniczenia wolności lub grzywną do 10 000,00 zł.

W związku z powyższym prosimy dla dobra nas wszystkich o przestrzeganie zasad użytkowania sieci kanalizacyjnej.

 

Kierownik

Zakładu Oczyszczania i Wodociągów

w Skoroszycach.