Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Rodzina 500 + niezbędne informacje


rodzina500plus.jpg,
 

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 KWIETNIA 2016 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17 tel. 774318986.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz.195), która wprowadza w życie program “Rodzina 500+”, w ramach którego rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?
O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Pierwszy okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016r i kończy się dnia 30 września 2017r. W przypadku gdy członek rodziny pracuje za granicą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie przekazany do Marszałka Województwa Opolskiego celem ustalenia organu właściwego do jego przyznania i wypłaty.

JAK NALEŻY ROZUMIEĆ POJĘCIE “PIERWSZE DZIECKO”
Pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

KRYTERIUM DOCHODOWE
W przypadku rodziny z jednym dzieckiem obowiązuje kryterium dochodowe:
- przy dziecku bez orzeczonej niepełnosprawności dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 800,00zł netto,
- w przypadku dziecka niepełnosprawnego dochód na osobę nie może przekraczać 1.200,00zł netto.

DOCHÓD RODZINY USTALANY JEST NA PODSTAWIE DOCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH W 2014 R.
W związku z tym, osoby, które na dzień dzisiejszy pobierają już zasiłek rodzinny i dodatki składają jedynie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU JEŻELI OSOBA NIE KORZYSTA AKTUALNIE Z ZASIŁKU RODZINNEGO:
•    akt(y) urodzenia dziecka/dzieci,
•    ksero dowodu tożsamości,
•    nr rachunku bankowego (nie można podawać kont osób trzecich),
•    dokumentację potwierdzająca utratę lub uzyskanie dochodu, jeżeli nastąpiła zmiana w sytuacji dochodowej w 2014r lub po tym roku (jak powyżej omówiono) ,
•    kserokopia wyroku prawomocnego sądu o wysokości zasądzonych alimentów,
•    kserokopia nakazu płatniczego za 2014r w przypadku rolników,
•    kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka
•    oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych (są to dochody z których nie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym np. stypendia, gospodarstwo rolne), dochody te wykazujemy na oświadczeniu który załączamy do wniosku (wzór oświadczenia to załącznik do wniosku określony rozporządzeniem).

WYMAGANA JEST KSEROKOPIA WSZYSTKICH ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU DOKUMENTÓW - ORYGINAŁY NALEŻY POSIADAĆ CELEM POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM.

WAŻNE INFORMACJE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE:
Kwota 500,00zł netto z tytułu świadczenia wychowawczego jest zwolniona od podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

W przypadku rodzin zastępczych i pieczy zastępczej, osoby pragnące ubiegać się o świadczenie objęte programem “Rodzina 500+”, będą korzystać z innej formy pomocy niż świadczenia wychowawcze. Informacji udzielać na ten temat będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoroszycach składają wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie gminy Skoroszyce. Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną na portalu empatia wymagany jest profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Wszelkich informacji na temat świadczenia wychowawczego udziela
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17, tel. 774318986
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00

Liczymy na naszych mieszkańców ich wyrozumiałość, cierpliwość i pomoc w realizacji trudnego dla wszystkich zadania, jakim jest wypłata świadczeń wychowawczych.

Przydatne linki:
http://www.500plusopolskie.pl
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo/

W związku z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiono zakładkę http://www.500plusopolskie.pl dotyczącą Programu „Rodzina 500+”.
W zakładce zamieszczono podstawowe informacje o świadczeniu wychowawczym, kontakty do jednostek realizujących ustawę, koordynatorów wojewódzkich oraz gminnych, a także inne informacje skierowane do osób zainteresowanych świadczeniem.

Załączniki: