Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Porządek obrad sesji Rady Gminy Skoroszyce


Porządek obrad sesji Rady Gminy Skoroszyce wyznaczony na dzień 31 marca 2017 r. godz. 9:00, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Skoroszycach.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Informacja z pracy Wójta za okres od poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Makowicach w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej z klasami I-III i oddziału przedszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Sidzinie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2017 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie obrębu Sidzina i Chróścina.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Skoroszyce.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chróścina.

14. Roczne sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego instytucji Kultury oraz Biblioteki publicznej w Sidzinie.

15. Odpowiedzi na interpelacje.

16. Zapytania i wolne wnioski.

17. Zakończenie sesji.