Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Informacja o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Wójt Gminy Skoroszyce informuje, że z dniem 19.05.2014 r.  uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skoroszycach przy ul. Nyskiej 11.

 

Punkt czynny jest:

- w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 17.00;

- w środy od godz. 11.00 do godz. 15.00;

- w piątki od godz. 7.00 do godz. 15.00;

 

PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Skoroszyce na podstawie dokumentu wskazującego miejsce zamieszkania. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane.

 

Do PSZOK-u będzie można przywieźć m.in. takie odpady jak:

- papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, drewno, popiół, odzież, tekstylia,

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków,

- rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, leki,

- urządzenia zawierające freon oraz farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, odpadowy toner drukarski,

- baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

- gleba i ziemia w tym kamienie (gleba i ziemia niezanieczyszczone), zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia pochodzące z remontu mieszkań i budynków mieszkalnych,

- wielkogabarytowe –drewniane  oraz  z metalu, zużyte opony (o średnicy nie przekraczającej 56 cm),

- inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności)

- opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,