Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

RPO

RPO w latach 2015-2018 pozyskano - 4 107 929 zł

 

Dotacja na projekt edukacyjny w szkole w Sidzinie w wys. 1 449 818 zł.

Dotacja na projekt edukacyjny w szkole w Chróścinie i w szkole w Skoroszycach w wys. 2 058 111 zł.

Dotacja celowa na termomodernizację obiektów szkolnych w Chróścinie,1. etap w wysokości 600 000 zł. całość zadania to ponad 1500 000 zł

 

Zintegrowany transport Subregionu Południowego - etap I" realizowany wspólnie przez członków Stowarzyszenia Subregion Południowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III-Gospodarka