Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.,, Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoroszyce w roku 2021".