Ogłoszenia Wójta

Ogłoszenie Wójta Gminy Skoroszyce o podjęciu przez Radę Gminy Łambinowice uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp pod lokalizację elektrowni wiatrowej w gminie Łambinowice


WÓJT GMINY SKOROSZYCE

informuje

o podjęciu przez Radę Gminy Łambinowice uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowej
w gminie Łambinowice

i organizowanych konsultacjach społecznych:

Wójt Gminy Łambinowice poinformował, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317), w dniu 12 czerwca 2024 roku o godzinie 16:30 odbędzie się pierwsze spotkanie otwarte nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami, w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie spotkania online.

Wójt Gminy Łambinowice poinformował również o drugim spotkaniu otwartym, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00. Spotkanie otwarte odbędzie się w formie spotkania bezpośredniego, tj. w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice oraz w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie spotkania online.

Informację o łączu do spotkań online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu spotkania, pod adresem www.lambinowice.pl w zakładce Dla Mieszkańców - Aktualności.