Banner strona główna


RPO

Zintegrowany transport Subregionu Południowego - etap I" realizowany wspólnie przez członków Stowarzyszenia Subregion Południowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III-Gospodarka