Gospodarka przestrzenna

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Makowice cz. 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w planu