Gospodarka przestrzenna

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obrębu Chróścina i Stary Grodków